KATMA DEĞERLİ SERVİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Kurum Portal ve 118'li servisler ile diğer gelir getirici servislerin hizmet sürekliliğinin sağlanması, mali takiplerinin yapılması, yazılımlarının iyileştirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere Katma Değerli Servisler Şube  Müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuş olup Başkanlığımızın 27.10.2011 tarih ve 7136 sayılı "Şube Müdürlüklerinin Yeniden Yapılandırılması" konulu İç Genelgesi ile kurulmuştur

B.Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen gelir getirici servislerin tanıtımı kapsamında ulusal ve yerel medyada basılı ve görsel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Katma değer sağlayan hizmetlerin ülke çapında tanıtılması kapsamında  seminer, konferans ve kurultaylara katılmak ve stand-sergi açma çalışmalarında İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

 • UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Vatandaş Portal, Kurum Portal ve Bilirkişi Portal servislerinin idame ve geliştirilmesi çalışmalarını Yazılım Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,

 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen ve katma değer sağlayan hizmetlerden (UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Kurum Portal ve 118’li Servisler v.b) elde edilen gelirlerin mâli takiplerini yapmak, talep edilmesi halinde fatura düzenlenmesini sağlamak üzere İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı ile irtibata geçmek,

 • UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Kurum Portal ve Vatandaş Portal ve Bilirkişi Portal ekranlarının sadeleştirilmesi, geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, ekranların kullanımından kaynaklanan sorunlar ve yeni geliştirilebilecek hizmetler ile ilgili Yazılım Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

 • Gerçek ve Tüzel kişi olarak ticari faaliyet gösteren firmalar ile Kamu Kurumlarının davalarını, UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi üzerinden takip edebilmelerine yönelik olarak ilgili şirket/kurumlar ile görüşmeler yapmak, gelen şirket/kamu kurumlarını Başkanlığımızda ağırlamak,  talep edilmesi halinde ilgili şirket/kurum merkezine giderek sunum-tanıtım  faaliyetlerini düzenlemek,

 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen ve katma değer sağlayan hizmetler üzerinden; vatandaşların, avukatların özel şirket ve kamu kurumlarının ihtiyacı bulunan bilgileri, dış entegrasyon vasıtasıyla alabilmelerine yönelik ilgili kurumlar ile protokol çalışmalarında Proje Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen ve katma değer sağlayan portallar içerisinde sunulan, gelir getirici unsurların arttırılması yönünde çalışmalar yapmak,

 • UYAP Bilişim Sisteminin avukat, vatandaş ve kurumlara yönelik olarak hizmet veren uygulamalarının tanıtılması, bilinirliğinin ve kullanımının arttırılması, bu sayede adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla kamu spot filmlerinin çekilebilmesi için hazırlanacak şartnamelerde Proje Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

 • Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,


C.Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğünün Yapısı

Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 6 (altı) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir

 • Avukat Portal Şefliği

 • Kurum Portal Şefliği

 • Vatandaş Portal Şefliği

 • Bilirkişi Portal Şefliği

 • SMS Bilgi Sistemi Şefliği

 • 118’li Numaralar Rehberlik Hizmetleri Şefliği

Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

Avukat Portal Şefliği

 • İnternet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulan avukatların yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebildiği, bu dosyalardan suret alabildiği, dosyalarındaki taraflarla ilgili UYAP entegrasyonu kapsamındaki verilere (nüfus kaydı,sgk sorgulaması, araç trafik tescil kayıtları gibi) ulaşabildiği, elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabildiği, yeni dava dosyası açabidiği ve on-line harç ve masraf ödeyebildiği UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi’nin işletim ve idamesini yönünde çalışmalar yapmak,

 • Avukat Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımı, sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 • Avukat Portal’ın tüm avukatlarca kullanılmasını teşvik edici seminer ve konferanslara katılmak, bu yönde Baro’lardan gelen talepleri değerlendirmek,

 • Avukat Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımından kaynaklanan sorunların çözümü ve yeni geliştirilebilecek hizmetler ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularda HTS’ye madde açmak,

Kurum Portal Şefliği

 • Ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyaları ile icra-iflas dairelerindeki dosyalarını internet üzerinden takip edebilmeleri için hizmete sunulan UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi’nin işletim ve idamesi yönünde çalışmalar yapmak,

 • Kurum Portal’ın gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarınca kullanırlığının arttırılması konularında yazılı ve görsel medyada ilanlar, afişler bastırmak, düzenlenen sempozyum, fuar, seminer ve konferanslara katılmak, talep eden şirket/kurumlarda veya Başkanlığımızda sunumlar yapmak, Kurum Portal’ı tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

 • Kurum Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımı, sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 • Kurum Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımından kaynaklanan sorunların çözümü ve yeni geliştirilebilecek hizmetler ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularda HTS’ye madde açmak,


Vatandaş Portal Şefliği

 • Vatandaşların Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde tarafı oldukları dava dosyalarını elektronik ortamda takip edebilmelerine yönelik hizmet veren Vatandaş Portal Bilgi Sistemi’nin işletim ve idamesi yönünde çalışmalar yapmak,

 • Vatandaş Portal’ın kullanım oranının arttırılması yönünde yazılı ve görsel medyada ilanlar, afişler bastırmak, düzenlenen sempozyum, fuar, seminer veya konferanslarda Vatandaş Portal’ı tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

 • Vatandaş Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımı, sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 • Vatandaş Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımından kaynaklanan sorunların çözümü ve yeni geliştirilebilecek hizmetler ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularda HTS’ye madde açmak,


Bilirkişi Portal Şefliği

 • Bilirkişilerin adliyeye gitmeden dosyaları inceleyip, raporlarını portal üzerinden hazırlayarak teslim ettikleri ve yine bu portal üzerinden ücretlerinin hesaplanarak tahsil edilebildiği, bilirkişi başvuru işlemlerini yapabildiği, SMS ile dosya ile ilgili bilgilendirme alabildiği Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nin işletim ve idamesi yönünde çalışmalar yapmak,

 • Bilirkişi Portal’ın kullanım oranlarının arttırılması yönünde afişler bastırmak, tüm ağır ceza merkezlerine bilgilendirmede bulunmak, talep edilmesi halinde ekranların kullanımı konularında seminerler vermek, portal’ın tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapmak, 

 • Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımı, sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 • Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi ekranlarının kullanımından kaynaklanan      sorunların çözümü ve yeni geliştirilebilecek hizmetler ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularda HTS’ye madde açmak,

SMS Bilgi Sistemi Şefliği

 • Dava bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesi amacıyla hizmete sunulan SMS Bilgi Sistemi’nin işletim ve idamesi yönünde çalışmalar yapmak,
 • SMS Bilgi Sistemi’nin kullanım oranının arttırılması yönünde yazılı ve görsel medyada ilanlar, afişler bastırmak, düzenlenen sempozyum, fuar, seminer veya konferanslarda SMS Bilgi Sistemini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

118’li Numaralar Rehberlik Hizmetleri Şefliği

 • İnternet kullanarak UYAP Vatandaş Portal’dan, cep telefonu kullanarak UYAP SMS Bilgi Sisteminden ulaşılabilen yargısal bilgilere, 118’li  çağrı merkezlerinden operatör aracılığıyla ulaşılabilmesine yönelik hizmet veren 118’li Rehberlik Hizmetlerinin kesintisiz olarak verilebilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 • 118’li Rehberlik Hizmetleri çağrı merkezlerinden verilebilecek bilgileri belirlemek,

 • 118’li Rehberlik Hizmetleri çağrı merkezlerince yapılan iş ve işlemleri takip etmek, çağrı firmalarınca yayınlanması düşünülen reklamların içeriklerini kontrol etmek, yayınlanması veya yayınlanmaması konularını Başkanlığa arz etmek,

 • Çağrı merkezleri ile toplantılar, değerlendirmeler yapmak, aksayan hizmet veya sorunların çözümü noktasında çalışmalar yapmak,

 • Yargısal bilgilerin 118’li numaralar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılması yönünde talep eden çağrı merkezleri ile toplantılar yapmak, protokol çalışmalarına katılmak,

 • Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler ile ilgili 118’li firmaları bilgilendirmek, çözümü yönünde çalışmalar yapmak