İSTATİSTİK ŞUBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İstatistik Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Başkanlıkça belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte,istatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini belirleyerek gerekli kayıtları oluşturmak ve gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirmek, kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemesine yardımcı verileri toplama ve işlemegörevinin bilimsel ve teknik bir müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. İstatistik Şube Müdürlüğünün Yapısı

İstatistik Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 2 (iki) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

  1. Bilgi Toplama Şefliği

  2. Bilgi İşleme Şefliği


C.Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri1.Bilgi ToplamaŞefliği

  • Bakanlık yöneticilerinin karar alma süreçlerine katkı sağlamak için, ihtiyaç duyulan verilere hızlı şekilde erişim sağlayacak Yönetici Bilgi Sistemini oluşturmak ve idamesini sağlamak,

  • UYAP Bilişim Sistemi bünyesinde yer alan iç kullanıcı raporlarının daha performanslı çalışabilmesi için raporlama veritabanı çözümlerini oluşturmak,

2.Bilgi İşlemeŞefliği

  • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü için her yıl ve 3 aylık dönemlerle hazırlanan istatistik formlarının merkezi olarak UYAP Bilişim Sistemi üzerinden toplu olarak hazırlamak, diğer modüllerle entegre şekilde doğruluk testlerinin yapmak ve ilgili birime iletmek,

  • Hazırlanan formlara göre oluşan çıktıların Open Office formatında http://bidb-uyap.adalet.gov.tr/portal/uyappercet/index.html adresinde yayınlanmasını sağlamak,

  • Bakanlık birimlerinden veya dış kurumlardan gelen istatistik ve raporlama taleplerinin mevzuata göre değerlendirilip, uygunluğu teyit ettikten sonra talep edilen verileri hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,

  • Birimlerden gelen talepler doğrultusunda veritabanından doğrudan sql ile çekilen raporların değerlendirilmesi ve taleplerin alınabileceği ekranların hazırlanması için gerekli modelleri ilgili modül yazılımcıları ile birlikte hazırlamak.

  • Mevcutveritabanı yapısında alınması mümkün olmayan istatistiklerin alınabilmesi ve yargı stratejilerinin belirlenebilmesine katkı sağlamak için veri madenciliği altyapısını kurmak ve idame ettirmek,

  • Yargıda uzlaşma çözümlerini artırmak için datamining ve uzman sistem çözümlerini oluşturmak.