İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan merkez ve taşradaki Bilgi İşlem Müdürlüğü, şefliği ve bürolarının yapılanmasını sağlamak, bu birimlerde görev yapan bilgi işlem personeli ve diğer destek personelinin koordinasyonunu, kariyer ve performans takibini gerçekleştirmek, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin, 2992 Sayılı Kanunun 22/A-e maddesine göre Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak eğitimini sağlamak konularının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan merkez ve taşradaki Bilgi İşlem Müdürlüğü, şefliği ve bürolarının başkanlığın uzun dönemli stratejik amaçlarına uygun olarak aktif ve yenilikçi bir yaklaşımla yapılanmasını sağlamak,

 2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan bilişim uzmanları ile diğer personelin koordinasyonunu, kariyer ve performans takibini gerçekleştirmek, performans ve motivasyonunu yükselterek çalışanların verimliliğini ve kalıcılığını arttırmak,

 3. İşgücü plânlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak;  birimin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıya kavuşturmak,

 4. Başkanlığın hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslar arası diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları'nı yürütmek,

 5. Personelin güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve potansiyel alanlarını yetkinlikler bazında değerlendirirerek ortaya çıkarmak ve onları üst görevlere hazırlamak, bunun için çalışanlarının yeterlilik ve becerilerini artırmaya yönelik programlar koordine etmek,

 6. Kurumumuzda davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek, Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

 7. Personelin görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

 8. Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,

 9. Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları sağlayarak , başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,

 10. Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak başkanlığımıza bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci'nin" oluşmasını sağlamak,

 11. Personele mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak,

 12. Personeli objektif ölçülere göre değerlendirerek, başarılı olanları imkan ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek, ceza verilmesini ilişkin ilkeleri belirleyerek uygulamak,

 13. Başkanlığın personel politikasının belirlenmesine yararlı çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve Başkanlık Makamına sunmak,

 14. Personelin geçici görevlerine ilişkin olurlar almak ve ilgililere duyurmak,

 15. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi  (UYAP) başta olmak üzere Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak her türlü bilgisayar programına ait kullanıcı ve teknik destek ekiplerine verilmesi gereken eğitimleri seminerleri ve konferansları tespit etmek,

 16. Eğitim Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere diğer birimler ile koordineli çalışarak gerekli yazışmaları yapmak,

 17. Kullanıcılar için oluşacak ihtiyaçlara göre eğitim programları hazırlamak, yerinde eğitimin yanında alternatif eğitim programlarını araştırmak ve eğitimle ilgili destek hizmetlerini sağlamak,

 18. Bilgi işlem birimlerinde bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni, teknisyen vb. kadrolarında görevli teknik personel ile Bakanlık makamı veya adalet komisyonlarınca bu birimlerde görevlendirilen personelin eğitim ve koordinasyonunu sağlamak,

 19. Adalet Bakanlığınca yürütülmekte olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında işletim sürecini tamamlayan ağır ceza merkezleri ile bölge idare mahkemelerinden seçilen ve mülhakat adliyelerinin ve Cezaevlerinin işletime geçirilmesi amacı ile Bilgi İşlem Müdürlükleri, şeflikleri ve büroları bünyesinde Bakanlık Makam onayı ile görevlendirilen uzman kullanıcılar işletime alınan merkezler ile mülhakatlarında gerekli eğitim ve işletim desteği sağlanması, uygulamaların çalıştırılması sırasında çıkan yazılımsal ve teknik sorunlar ile ilgili talep ve hataların çözümü veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi ve işletim esnasında adliyedeki birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve uzman kullanıcılar da ihtiyaç olması durumunda Bakanlığın 124 sayılı genelgesi uyarınca işletime geçiş çalışmalarında bulunmak.

 

C. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Yapısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 • Merkez Personel  Şefliği

 • Taşra Personel Şefliği

 • Eğitim Şefliği


D.Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

Merkez Personel Şefliği

 • İş analizi ve iş tanımlarının yapılarak Başkanlığımızdaki personel ihtiyacının tespiti ile, gereken özellik ve yetkinlikler doğrultusunda beliren insan kaynağını sağlamak,

 • Sözleşmeli personel temini için Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak alım sürecine yönelik ilan ve akabinde gerçekleşecek işleri yürütmek,

 • Taşra birimlerinden temin edilecek nitelikli personelin görevlendirilmesi hususunda gerekli görevlendirme işlemlerini başlatmak ve onay sürecini takip etmek,

 • Mevcut personelin yönetim ve idaresi hususunda her türlü özlük işlemlerini yerine getirmek ve özlük dosyalarını tutmak,

 • Başkanlığımızda kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yıllık, mazeret ve ücretsiz izinleri ile sağlık raporu izinlerine yönelik süreçleri takip etmek ve izin bildirim ve kesinleştirme işlemlerini yapmak.

 • Personele ait istatistiki verilerinin toplanması ve güncel tutulmasını sağlamak,

 • Sözleşmeli pozisyonunda istihdam edilen personelin sözleşme süreçlerinin takip etmek,

 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin yapılanmasına bağlı olarak personel dağılımlarını takip etmek,

 • İdari soruşturmaları yürütmek,

 • Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ilişkin görevlendirme sürecini başlatmak, görevlendirme sonrası başlama ve harcırah ödemelerine esas bildirimleri yapmak, personelin vize işlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli işlemleri yapmak,


Taşra Personel Şefliği

 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan Bilgi İşlem Müdürlüğü, bilgi işlem şefliği ve bilgi işlem bürolarının ve görev yapan personelin yapılanmasını sağlamak,

 • İhtiyaç durumuna göre yeni bilgi işlem birimleri kurmak, kaldırmak, birleştirmek ve yeni duruma göre bu birimlerde ihtiyaç duyulacak kadroları tespit etmek,

 • Taşra birimlerinde hizmet veren personele gerekli yetkilerin (teknik ofis) verilmesini sağlamak,

 • Bilgi işlem birimlerindeki görevle teknik personelin Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak atama, nakil, disiplin vb. işlemlerini takip etmek,

 • Personel durumuna ilişkin gerekli kayıtları tutmak,

 • Taşra birimlerinde personel görev ve sorumlulukları ile diğer hususlarda beliren ihtilaflar hususunda görüş bildirmek,

 • Taşra birimlerinde görevle personelin koordinasyonunu ve performans takip işlemlerini yapmak ve bu personele destek vermek,

 • Bilgi işlem müdürlüğü, bilgi işlem şefliği ve bilgi işlem bürolarının periyodik faaliyet raporlarını takip etmek,

 • Bilgi İşlem Birimlerin aylık faaliyet raporlarını takip etmek,


EğitimŞefliği

 • Başkanlığımız merkezinde ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasına yönelik gerekli koordinasyonu sağlamak,

 • Taşra birimlerinde görevli personellerin Başkanlığımızca düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılımı hususunda gerekli işlemleri yapmak,

 • Bilgi İşlem Personelinin hizmet içi eğitim, toplantı, konferans, seminer ve çalıştaylara katılımı hususunda taleplerin takibi ve ilgili yazışmaları takip etmek,

 • UYAP Bilişim Sistemi başta olmak üzere, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak her türlü bilgisayar programına ait kullanıcı ve teknik destek ekiplerine verilmesi gereken eğitimleri seminerleri ve konferansları tespit etmek,

 • Bilgi işlem birimlerinde bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni, teknisyen vb. kadrolarında görevli teknik personel ile Bakanlık makamı veya adalet komisyonlarınca bu birimlerde görevlendirilen personelin eğitim talepleri veya tespit edilen eğitimlerin alınmasında koordinasyonu sağlamak,

 • Bilgi İşlem Müdürlükleri, şeflikleri ve büroları bünyesinde Bakanlık Makam onayı ile görevlendirilen uzman kullanıcılara gerekli eğitim ve desteğin sağlanması,

 • Başkanlığımızca gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetlere ilişkin raporların hazırlanması ve haftalık olarak müsteşarlık makamına ve UHDİGM’e bildirilmesi,

 • Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları” önce ve sonrasında merkez ve taşra personeline ilişkin gerekli işlemleri yapmak,

 • Başkanlığımızda staj ve beceri eğitimi yapmak isteyen öğrencilere yönelik işlemleri yapmak,

 • UYAP Eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılamak,

 • Eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçmek,

 • UYAP Uzaktan Eğitim ekranlarını güncel halde tutmak,

 • UYAP üzerindeki eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu doğrultu da uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmek,

 • UYAP Anket ve sınav çalışmalarını uzaktan eğitim üzerinden yürütmek,

 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında uzaktan eğitim ekranlarını kullanabilmeleri için eğitim ekranlarının sürekli ve kesintisiz olmasını sağlamak,

 • Zaman içinde kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim atamak, kullanıcıların üzerindeki eğitimleri güncellemek,

 • Proje oluşturmak ve bu projeyi test sunucusunda yönetmek,

 • Uzaktan Eğitim ekranları için gerekli tasarımı yapmak ve senaryoları içeriğe dönüştürmek,

 • Eğitim ekranları için gerekli seslendirme işlemlerini yapmak ve bu sesleri parçalayarak LMS’eentegre etmek,

 • Yapılacak olan eğitime ilişkin İçerik Planını yapmak, bunların İçerik ağaçlarını hazırlamak ve CMS üzerinden entegresini sağlamak,

 • CMS üzerinde oluşacak hataları gidermek,

 • Uygulama, veritabanı ve test sunucusunda uzaktan eğitim faaliyetlerini aksatacak sorunları gidermek,

 • LMS, Spectra, e-posta ve telefon ile gelen hataları günlük olarak çözmek,

 • Haftada bir kez olmak üzere kullanıcıların üzerindeki eğitimlerin takibini sağlamak, rollerine uygun eğitimlerin atanabilmesi için kullanıcıların eğitimlerini güncellemek,

 • Sistemde mevcut bulunan eğitimlerin güncelliğini kaybetmemesi için Alan uzmanları ile çalışma yürütmek, yapılacak güncellemelerini senaryosunu hazırlatarak içeriğini üretmek,

 • Yapılacak olan kişisel gelişim eğitimlerinin projesini oluşturmak, içeriklerini hazırlamak ve bunların testlerini yapmak,

 • Eğitim faaliyetlerinde kullanıcıları yönelik her türlü raporlama hizmetini yürütmek, Kullanıcı bazlı, eğitim bazlı, bölge bazlı detay ve genel raporları anında almak,

 • Başkanlığımız birimlerinin uzaktan eğitim ile ilgili eğitim taleplerinin yerine getirilmesi, Başkanlığımız dışındaki Bakanlık birimlerinin uzaktan eğitim talepleri halinde eğitim hazırlama ve içerik üretimi eğitiminin verilmesi, verilecek teknik desteğin idamesi,