BİLİŞİM AĞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


A. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu 1200 civarındaki adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin ve bu birimlerde çalışan 40.000 civarındaki kullanıcının UYAP sistem merkezine bağlantısını Müdürlüğümüz karasal ve 3G hatları ile yedekli olarak sağlamaktadır. Bütün bağlantılarda şifreleme ve güvenlik tedbirlerinin ayakta tutulması ve söz konusu birimlerdeki bina içi bilgisayar ağlarının kesintisiz olarak çalıştırılması konularını da Müdürlüğümüz yürütmektedir.

Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü; UYAP Sistem Merkezi ile sistem merkezinden hizmet alan bakanlık merkez ve taşra birimlerinin kesintisiz ve sürekli hizmet alabilmesi için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) vazgeçilmez bir birimidir. Müdürlüğümüzün UYAP sitemi içinde ki görevleri ve bu kritik görevlerini yerine getirirken ki şube organizasyonu aşağıda detaylı olarak anlatılmaktadır.


B. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Bakanlığın ve Yargı Birimlerinin bünyesinde kurulu olan geniş ve yerel alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarını işletmek, sorunsuz bir şekilde çalışmaları için gerekli tüm önlemleri almak,

 2. Geniş ve yerel alan ağ sistemlerinin performanslarını izlemek, yedekliliğini sağlamak ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

 3. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanıcılarına İnternet hizmeti sağlamak,

 4. Network kapasite planlamasını yapmak, kullanılan sistemlerin yeni teknolojiye uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarını hazırlamak,

 5. Meydana gelen arızaların iç kaynaklarla ya da servis sağlayan şirketler aracılığıyla en kısa zamanda onarılmasını sağlamak,

 6. Bakanlığın ve Yargı Birimlerinin kullanmakta olduğu iletişim hatlarının sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak, iyileştirmek ve denetlemek, istatistik tutmak,

 7. Bakanlığın ve Yargı Birimlerinin kullanmakta olduğu iletişim ağlarının yönetim fonksiyonlarını belirlemek ve iletişim ağlarının kapasite planlamasını yapmak,

 8. Geniş ve yerel alan ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve ağ sistemleri üzerinde belirlenmiş olan güvenlik prosedürlerini uygulamak,

 9. Uygulanan güvenlik kurallarına göre veya yerleşim şartlarına bağlı olarak İletişim ağına ilişkin gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek, test etmek,

 10. Aktif ağ cihazlarının fiziki ve parametrik kurulumunu yapmak.

 11. Geniş ve yerel alan ağ sistemleri üzerinde tespit edilen arızaların, ilgili servis sağlayan şirketler ile koordineli şekilde çalışarak giderilmesini sağlamak,

 12. Yerel ve geniş alan aktif ağ cihazlarının çalışan konfigürasyon bilgilerinin periyodik olarak yedeklenmesi işlemlerini yürütmek,

 13. Yerel Alan Aktif Ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve belirlenmiş olan güvenlik prosedürlerini uygulamak,

 14. Geniş alan ağı ve yerel alan ağında kullanılan aktif cihazlarda uygulanması gereken güvenlik önlemlerini belirlemek, ilgili teknolojileri takip etmek ve ağ cihazlarına uygulamak,

 15. Kullanılan iletişim hatlarındaki kapasitenin etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için araştırmalar yapmak, QoSstandartlarını belirlemek,

 16. Acil durum yedekliliği network uygulamaları için gerekli kuralları belirlemek, bu iş için diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,

 17. Bilişim ve iletişim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda teknolojinin getirdiği yenilikleri sürekli takip edip inceleyerek organizasyon içerisinde kullanım alanına ilişkin araştırmalar yapmak,

 18. Yönetilen iletişim sistemleri üzerindeki güvenlik kaçaklarının araştırılması, tespit edilmesi ve giderilmesi çalışmalarını sürekli olarak yapmak,

 19. Geniş alan ağı ve yerel alan ağında iletişim güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

 20. Bakanlık Merkez Birimlerinde kullanılmakta olan IP Telefonların takip ve kontrolünü yapmak. IP Telefonların, PRI hattın ve Cisco IP Telefon Santralinin kesintisiz çalışması için gerekli tedbirleri almak, bakım onarım ve idamesini sağlamak.


C. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğünün Yapısı

Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü yukarıda tanımlanan görevleri Wan-1, Wan-2, Wan-3, Lan,  Network Performans İzleme ve Kablolama ve Lojistik takımları ile yerine getirebilmektedir. Bu takımların isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1.WAN-1 Takımı

2. WAN-2 Takımı

3. WAN-3 Takımı

4.LAN Takımı

5. Network Performans İzleme Takımı

6. Kablolama ve Lojistik Takımı

 

D. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1. WAN-1, WAN-2 ve WAN-3 Takımları:

Wan-1 (Marmara ve İç Anadolu Bölgesi), Wan-2 (Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi)  ve Wan-3 (Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi) Takımları Bakanlığın ve Yargı Birimlerinin kullanmakta olduğu Geniş Alan Ağ Sistemlerinin Bölgesel olarak sevk ve idaresini sağlamaktadırlar. Bu üç takımın yapmakta olduğu işler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir.

 1. Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan geniş alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarının (yönlendiriciler, modemler vb.) sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak,

 2. Geniş alan ağ sistemlerinin performanslarını izlemek, yedekliliğini sağlamak ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

 3. Network kapasite planlamasını yapmak, kullanılan sistemlerin yeni teknolojiye uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarını hazırlamak,

 4. Meydana gelen arızaların iç kaynaklarla ya da servis sağlayan şirket tarafından en kısa zamanda onarılmasını sağlamak,

 5. Bakanlığın ve Yargı Birimlerinin kullanmakta olduğu iletişim hatlarını sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak, iyileştirmek, denetlemek ve istatistik tutmak,

 6. İletişim ağlarıyla ilgili yönetim fonksiyonlarını ve kapasite planlamasını yapmak,

 7. Geniş alan Ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürleriuygulamak,

 8. İletişim ağına ilişkin gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek, test etmek,

 9. Aktif ağ cihazlarının fiziki ve parametrik kurulumunu yapmak,

 10. Tespit edilen arızaları ilgili kişi ya da kuruluşlarla koordineli olarak çalışarak arızanıngiderilmesini sağlamak,

 11. Geniş alan ağ cihazlarının konfigürasyon bilgilerinin periyodik olarak yedeklenmesi işlemlerini yürütmek,

 12. Geniş alan ağlarında kullanılan cihazlarda uygulanması gereken güvenlik kriterlerini belirlemek, bu kriterlere uygun konfigürasyonlar belirlemek ve diğer birimlerle koordineli şekilde uygulamak,

 13. Kullanılan iletişim hatlarındaki kapasitenin etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için araştırmalar yapmak, Servis Kalitesi (QoS) standartlarını belirlemek,

 14. Acil durum ağ yedekliliği uygulamaları için gerekli kuralları belirlemek bu iş için diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,

 15. İletişim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda teknolojinin getirdiği yenilikleri sürekli takip edip inceleyerek organizasyon içerisinde kullanım alanına ilişkin araştırmalar yapmak,

 16. Yönetilen bilgisayar ağları üzerindeki güvenlik açıkları ve kural ihlallerinin araştırılması, tespit edilmesi ve giderilmesi çalışmalarını yapmak,

 17. İletişim güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

 4. LAN (Yerel Alan Ağı) Takımı:

 1. Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan yerel alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarının sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak,

 2. Yerel Alan Aktif Ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürleri uygulamak,

 3. Yerel Alan Ağı üzerinde ki ulaşılamayan noktalardaki problemleri incelemek ve çözümlemek,

 4. Yerel alan aktif ağ sistemlerinin performanslarını izlemek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

 5. Kullanılan sistemlerin yeni teknolojilere uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarını hazırlamak,

 6. Meydana gelen arızaların en kısa zamanda onarılmasını sağlamak,

 7. Uygulanan güvenlik kurallarına göre veya yerleşim şartlarına bağlı olarak, gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek, test etmek,

 8. Yerel alan aktif ağ cihazlarının fiziki ve parametrik kurulumunu yapmak,

 9. Tespit edilen arızaların, ilgili kişi ya da kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak giderilmesini sağlamak

 10. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bakanlık Ana Bina, HSYK ve İstinaf Mahkemesi olmak üzere dört birimde kullanılmakta olan IP Telefonların takip ve kontrolünü yapmak.  IP Telefonların ve Cisco IP Telefon Santralinin kesintisiz çalışması için gerekli tedbirleri almak, bakım onarım ve idamesini sağlamak.

 11. IP Telefonların çalıştığı bir adet PRI hattın ve sabit telefonlardan cep telefonlarının arandığı FCT cihazlarının idamesini sağlanmak.

 12. Yerel alan ağlarında kullanılan cihazlarda uygulanması gereken güvenlik kriterlerini belirlemek, bu kriterlere uygun konfigürasyonlar belirlemek ve diğer birimlerle koordineli şekilde uygulamak,

 13. Kullanılan iletişim hatlarındaki kapasitenin etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için araştırmalar yapmak, Servis Kalitesi (QoS) standartlarını belirlemek,

 14. Yönetilen bilgisayar ağları üzerindeki güvenlik açıkları ve kural ihlallerinin araştırılması, tespit edilmesi ve giderilmesi çalışmalarını yapmak,

 15. İletişim güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,


5. Network Performans İzleme Takımı:

 1. Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan geniş alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarının (yönlendiriciler, modemler vb.) ve aktif ağ cihazlarının portlarının; varlığını, sürekliliğini, oluşan alarmları, kaynak kullanım oranlarını, cihaz üzerinde ki konfigürasyon bilgilerini, ağ üzerinden geçen trafiğin durumunu network izleme programı ve/veya birebir network cihazlarına erişim ile sürekli takibini yapmak.

 2. Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan yaklaşık 1.200 geniş alan karasalhatlarınve karasal hatların yedeği durumunda ki 3G hatlarının ve bu hatların ucunda ki aktif ağ cihazlarının;varlığını, sürekliliğini, aktif cihazlar tarafından gönderilen mesajları, kaynak kullanım durumlarını, üzerinden geçen trafiğin durumunu sürekli izlemek. Durum bilgilerini WANgrupları ile paylaşarak geniş alan network sisteminin sürekliliğini ve daha verimli kullanılmasını sağlamak.

 3. Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan yerel alan ağ sistemlerinin; varlığını, sürekliliğini, aktif cihazlar tarafından gönderilen mesajları (trap ve syslogvs bilgileri), kaynak kullanım durumlarını, üzerinden geçen trafiğin durumunu sürekli izlemek. Durum bilgilerini LAN grubu ile paylaşarak network sisteminin sürekliliğini ve daha verimli kullanılmasını sağlamak.

 4. Geniş ve yerel alan ağının 24 saat canlı network dinlemesi yapılarak olması muhtemel network arızalarının önceden tespitini yaparak ilgili WAN ve LAN gruplarını bilgilendirmek ve gerekli önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 5. Network sistemi üzerinde oluşan sorunlara acil müdahale edilebilmesi için tanımlı olan kişi ve gruplara ve destek alınan yüklenici firmalara sms, mail ve çağrı oluşturma yolu ile bilgi verilmesini sağlamak.

 6. İzlenmekte olan Network sistemi üzerinde günlük/haftalık/aylık raporlar oluşturarak yönetilen network sistemi ve firmalardan alınan hizmetin kalitesi hakkında objektif verileri elde ederek geleceğe yönelik network planlama çalışmalarında kullanımını sağlamak.

 7. Adli ve idari yargı birimlerinin kesintisiz ve sağlıklı çalışabilmesi için sözleşme kapsamında hizmet alınan yüklenici firmaların takibini yapmak, firmaların denetimini gerçekleştirmek, iletişim sistemlerinde herhangi bir sorun olduğunda gerekli cezai işlemlere esas teşkil edecek bilgilerin derlenmesini sağlamak.

 8. Geniş ve yerel alan ağı üzerinde çalışan aktif ağ cihazlarının ürettiği log kayıtlarının tutulmasını sağlamak.İhtiyaç duyulması halinde bu log kayıtlarının incelemesini yaparak ilgili birimin iletim hattı ve aktif ağ cihazı ile ilgiligeçmişe yönelik sorun olup olmadığı hakkında karar verilmesini sağlamak.

 9. Network sistemlerinin izlenmesinde kullanılan mevcut network performans izleme programlarının sürekli çalışırlığını sağlamak, güncelleştirme ve geliştirme işlemlerini takip etmek ve programın yedeğini almak.

 10. Yaklaşık 1200 geniş alan ağı ucunda ki aktif ağ cihazlarının temel/başlangıç/çalışan konfigürasyon bilgilerinin yedeğini merkezi sunucuda günlük olarak almak. İhtiyaç duyulması halinde bu yedek konfigürasyonlardan geri dönüşü sağlamak (aktif hale getirmek). Ayrıca gerek duyulduğunda aktif ağ cihazlarına topluca konfigürasyon basabilmek.

 11. Yaklaşık 1200 geniş alan ağı ucunda ki aktif ağ cihazlarının envanter bazlı bilgilerinihaftalık olarak bu cihazlardan çekerek merkezi veri tabanında bu bilgileri saklamak.

 12. Network performans izleme programı üzerinde tanımlanan yetkilerle merkez ve taşrada ki kullanıcıların kendi bölgelerinde ki network sistemlerini izlemesine imkân sağlamak.

 13. Geniş alan ağı kapsamında yüklenici firmalardan Karasal ve 3G Hatları ile alınan hizmetlerin karşılığında sözleşme kapsamında aylık olarak gönderilen hizmet faturalarının detaylı kontrolünü sağlamak. Kontrol neticesinde mutabık kalınan hizmet karşılığında aylık olarak gerekli ödeme işlemlerini tutulan tutanaklar ile sağlamak.


6. Kablolama ve LojistikDestek Takımı:

 1. Adli ve idari yargı birimlerinin yapısal kablolama ihtiyaçlarını gelen talepler doğrultusunda inceleyerek, bu taleplerin yapılıp yapılmayacağına karar vermek.

 2. Tüm yargı birimlerden gelen yapısal kablolama taleplerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan teknik şartnamenin hazırlanmasını sağlamak.

 3. Hazırlanan teknik şartname doğrultusunda ihaleye çıkarak ihalenin gerçekleştirilmesinisağlamak.

 4. Tamamlanan ihale sonucunda yüklenici firma üzerinden sözleşmede ki tüm yargı birimlerininteknik şartname doğrultusunda yapısal kablolama çalışmalarının tamamlanmasını sağlamak.

 5. Yüklenici firmanın gerçekleştirmiş olduğu yapısal kablolama çalışmalarını teknik şartname doğrultusunda kabulünü gerçekleştirmek.

 6. Yıl içerisinde ihale kapsamı dışında kalan yargı birimlerinden (yeni açılan yargı birimlerinin, mevcut çalışan yargı birimlerinin) gelen yapısal kablolama ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli teknik desteği sağlamak.

 7. İhale kapsamı dışında ki yargı birimlerinde gerçekleştirilen yapısal kablolama çalışmalarının bakanlıkça kabul edilen standartlarda gerçekleşmesini sağlamak.

 8. Adli ve İdari yargı birimlerinin geniş alan ve yerel alan bağlantılarında kullanılmakta olan router, switch, modül, ara bağlantı kabloları vb. cihazların taşınır kayıt kontrol yönetmeliği doğrultusunda envanter kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 9. Adli ve İdari yargı birimlerinin geniş alan ve yerel alan bağlantılarında kullanılmakta olan router, switch, modül, ara bağlantı kabloları vb. cihazların sevk ve idaresini gerçekleştirmek.

 10. Adli ve idari yargı birimlerinden gelen network sorunlarıyla ilgili telefon çağrılarını Şube düzeyinde ilk önce karşılayarak, gerekli ön sorgulamayı yaptıktan sonra çağrıları ilgili şube içi gruplara yönlendirmek.

 11. Şube içi grupların diğer şubeler ve adli ve idari yargı birimleriyle resmi yazışmalarını gerçekleştirmek. Şubeye gelen ve şubeden giden yazışmaların dosyalama işlemlerini ve takibini yapmak.

 12. Şubenin kırtasiye taleplerini toplayarak ilgili birimden tedarikini sağlamak.