BİLGİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Bilgi Bankası Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

2992 Sayılı Kanunun 22/A-b-h maddesine göre Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. Bilgi Bankası Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. 4674 Sayılı Kanun gereğince aynı kanunun 12 C maddesi dışındaki Bakanlık dışındaki konularda mevzuat yetersizliğini ve aksaklığına ilişkin araştırmalar yapmak,

 2. Aynı konularda araştırmaların sonucunda Bakanlığa önerilerde bulunmak,

 3. Bilişim konusunda tüzük, kanun yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri hazırlamak,

 4. İlgili birimlerle iş birliği yaparak derlenen hukuki mevzuat, bilimsel yayınları, uluslar arası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, Yargı yetkisi tanınan uluslar arası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirmek ve bilgi işlem ortamına aktarmaya hazır hale getirmek,

 5. Hazırlanan bilgi bankası programını kullanarak 4. maddedeki hazırlanan verilerin güncel olarak veri tabanına işlenmesi ve güncelliğinin sağlanması,

 6. Kendisine bağlı kadroların görev/yetki ve sorumluluklarının performans ölçüm kriterlerini saptamak,

 7. Sorumlu olunan ve işletim sistemlerinde oluşan ve çözülemeyen problemlerin en hızlı şekilde çözümü için destek planlaması yapmak ve bunun sağlanması için kurum içi ve dışı noktalarla koordinasyonu sağlamak,

 8. Kendisine bağlı süreçlerin kalite politikası doğrultusunda oluşturulmasını, uygulanmasını ve dokümante edilmesini sağlamak,

 9. Bölüm strateji ve hedeflerini tüm çalışanlara iletmek, anlaşıp uygulanmasını sağlamak

  ,